Điều trị bệnh trĩ, hiện nay có những phương pháp nào