Những tác động của ngoại khoa nguyên nhân viêm âm đạo